03-06-2020

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.


Jan Paweł II

  Regulamin                                                       


 

POLSKA MISJA KATOLICKA W BERLINIE

C h ó r    A u x i l i u m

z siedzibą przy kościele St. Marien, Hilfe der Christen

13597 Berlin -Spandau - Galenstrasse 39

 

Regulamin

 

1. Charakterystyka chóru

Chór Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie nosi nazwę AUXILIUM na cześć Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (Auxilium Christianorum). Hasłem przewodnim chóru jest zawołanie: chwalimy Boga śpiewem i życiem. Religijny charakter chóru wymaga od jego członków życia zgodnego z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

2. Cel działania chóru

Celem działania chóru jest popularyzacja polskiej muzyki religijnej, podtrzymywanie oraz rozwój tradycji chóralistyki kościelnej, a przede wszystkim poprzez muzykę kościelną i religijną ubogacanie liturgii Mszy Świętej. Poprzez cykliczne występy i koncerty w kościele polskim, ale również w innych świątyniach, chór jako jedyny dotychczas polski chór w Berlinie ma za zadanie przekazywanie bogactwa polskiej kultury muzycznej nie tylko wspólnocie polskiej, ale także mieszkańcom Berlina, Niemiec i innych krajów. Celem propagowania polskich utworów o wysokich wartościach religijnych i artystycznych, a także dzieł świeckich zaliczanych do skarbca kultury narodowej nie wyklucza się występów koncertowych poza kościołem.

 

3. Repertuar chóru

Chór AUXILIUM wykonuje głównie dawne i współczesne polskie utwory religijne. W swoim repertuarze posiada także dzieła należące do bogatego dorobku ogólnoświatowej kultury chrześcijańskiej. W celu propagowania polskości jest również przewidziane wykonywanie polskich świeckich utworów folklorystycznych, a także dzieł kompozytorów polskich o wysokich walorach artystycznych.

 

4. Organizacja chóru

Organizacyjnie chór działa w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie. Proboszcz Misji wyznacza duszpasterza, Opiekuna Chóru, który sprawuje nadzór teologiczny i kościelny. Bezpośrednim kierownikiem chóru jest Prezes, który nie jest wybierany przez członków chóru, lecz jest powoływany na to stanowisko przez księdza Opiekuna lub Proboszcza. Zadaniem Prezesa jest nadzór nad działalnością chóru, kontrola nad realizacją zgodności repertuaru z założeniami programowymi, organizacja koncertów i występów, reprezentowanie chóru na zewnątrz, pomaganie Opiekunowi w bieżących sprawach.

Kierownikiem artystycznym chóru jest Dyrygent, który dba o stałe podnoszenie poziomu artystycznego chóru, a zwłaszcza o wysoki poziom wykonawczy prezentowanych utworów. Repertuar ustalają wspólnie Opiekun Chóru, Prezes, Dyrygent i ewentualnie czteroosobowy Zarząd, który jest wybierany przez chórzystów.  W składzie Zarządu znajduje się osoba odpowiedzialna za finanse chóru oraz osoba sprawująca pieczę nad nutami. Koszty związane z działalnością chóru ponosi PMK w Berlinie.

 

5. Ustalenia ogólne

Członkowie chóru AUXILIUM zobowiązują się poprzez regularne uczestnictwo w próbach i występach, wnosić swój wkład osobisty w rozwój artystyczny i religijny chóru, a poprzez realizację przykazania o miłości bliźniego dążą wspólnie do stworzenia w chórze atmosfery życzliwości, zgody i przyjaźni, będącej świadectwem chrześcijańskiej postawy.

 

                      Opiekun Chóru                                                                          Prezes Chóru

             ks. prof. Ignacy Chodźko SDB                                                           mgr  Henryk Żurek

 
             Berlin - Spandau, 6 grudnia 1994